NUKLEARNA MEDICINSKA TEHNIKA

Predavači
dr Predrag Marinković
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1,5 čas vežbi
Kontakt
marinkovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Počinje se od fundamentalnih znanja o izvorima zračenja i načinima interakcije zračenja sa materijalom. Zatim se analiziraju detektori zračenja i nuklearna elektronika. U okviru izlaganja o nuklearnoj medicini kreće se sa gradivom koje se odnosi na radionuklide i radiofarmake, njihovu proizvodnju i kontrolu kvaliteta. Zatim se govori o studiji u nuklearnoj medicini, nihovim vrstama, kao i o principima i metodama merenja. Posebna pažnja se posvećuje organizaciji radiohronografskih merenja i principima i metodama interpretacije rezultata merenja. Takođe se govori o teorijskim aspektima radioaktivnih trasera, kompartmanskoj analiza i identifikaciji parametara modela.
U okviru poglavlja o instrumentaciji govori se o meračima vezivanja i gama kameri Angerovog tipa. Dijagnostička radiologija je druga medicinska disciplina u kojoj se koristi zračenje. Biće reči o i zvorima X-zračenja i projekcionoj radiografiji . Govoriće se o kvalitetu slike i načinima njenog beleženja (indirektnom i direktnom). Značajna pažnja će se posvetiti mamografiji i fluoroskopiji. Na kraju, biće data osnovna znanja o terapiji zračenjem.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Nuklearna medicinska tehnika je predmet u kome su izložene osnove korišćenja zračenja u medicini u okviru dve različite medicinske discipline: radiologije i nuklearne medicine . Pokriva dijagnostički i terapeutski domen koričćenja zračenja u medicini.