MIKROELEKTRONSKA KOLA

Predavači
dr Slobodan Petričević
dr Vladimir Arsoski
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
slobodan@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

U ovom predmetu se studenti upoznaju sa familijama monolitnih digitalnih i analognih IK na bazi Si, GaAs, poluprovodničkih heterostruktura i polimera kao i IK u hibridnoj tehnici. Izučavaju način njihove izrade i performanse. Uče kako se vrši, pri projektovanju , optimizacija njihovih karakteristika (brzina, snaga, potrošnja i sl.) izborom tehnoloških i geometrijskih parametara kao i tehnologijom i tehnikom izrade.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Poznavanje načina rada i karakteristika mikroelektronskih kola daje mogućnost za projektovanje tih kola i njigovu primenu u konstrukciji elektronskih uređaja.