PROSTIRANJE OPTIČKIH TALASA

Predavači
dr Jovan Cvetić
M.Sc Marko Krstić
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
cvetic_j@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:
  • Upoznavanje studenata sa principima na kojima počivaju optičke telekomunikacije.
  • Razumevanje funkcionisanja i načina prenosa optičkih talasa pomoću  optičkih vlakana.
  • Osposobljavanje studenata za proračun parametara optičkih vlakana (broj mogućih modova, prečnik vlakna, proračun gubitaka i slabljenja talasa, proračun disperzije talasa i sl.)
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?