RAČUNARSKO MODELOVANJE FIZIČKIH POJAVA

Predavači
dr Jasna Crnjanski
dr Marko Krstić
Status
izborni
Semestar
prolećni
Fond časova
1+0+1
Kontakt
marko.krstic@etf.bg.ac.rs

PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa metodama softverske implementacije matematičko-fizičkih modela određenih fizičkih pojava, koji se kroz fenomenološka preslikavanja mogu primeniti na širok spektar pojava i u drugim, kako prirodnim tako i društvenim, sferama života.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Prezentacija kursa [flash approx. 2 MB] ili [pdf 1.7 MB]