OPTIČKO TRAPOVANJE I BIOMEDICINSKA NANOMANIPULACIJA

Uvod u optičke trapove. Prostiranje i fokusiranje optičkih polja. Optički mikroskop. Fizika optičkih trapova. Primeri optičkih trapova i pinceta. Kalibracija optičkih trapova. Detekcija položaja. Kalibracije i merenje sila. Manipulacije čestica u trapu, pomeranje, istezanje, rotacija. Optička rotacija čestice, biološki motor, DNK molekuli. Sila na pojedinačni molekul. Višestruki holografski trapovi, sortiranje ćelija, biološki senzori. Nestandardne primene optičkih pinceta, nanaofabrikacija pomoću optičkih pinceta.