OPTIČKO TRAPOVANJE I BIOMEDICINSKA NANOMANIPULACIJA

Predavači
dr Dejan Raković
dr Branislav Jelenković
Status
izborni predmet
Semestar
I ili III
Fond časova
 
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje sa osnovnim principima, stanjem i perspektivama razvoja biosenzora, za konverziju "biosignala" iz tkiva na molekularnom nivou (zagađenje vode i vazduha, otrovi u hrani, metalni joni, biohemijski agensi, aktivnost bakterija i virusa, ćelijski i međućelijski procesi) u pogodan signal za dalju obradu (električni signali, fluorescencija, plazmonska rezonanca, skanirajuće mikroskopije, elektrohemijske metode, impedansna mikroskopija, Ramanova spektroskopija, fiberoptički signali, MEMS i NEMS tehnike, laboratorija na čipu, molekularne mašine), sa potencijalno širokim primenama u medicini, farmaciji, mikrobiologiji, zaštiti životne sredine, kontroli industrijskih procesa, vojnim primenama. Tokom kursa studenti će imati prilike da se kroz seminare upoznaju i sa nekim savremenim istraživanjima optičkog trapovanja i biomedicinske nanomanipulacije u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija daje osnovne principe konverzije "biosignala" iz tkiva u električni ili optički signal pogodan za dalje procesiranje i primenu u dijagnostici i lečenju.