Raković Dejan

redovni profesor

Soba: soba 80
Telefon: 011/3370-074
E-mail: rakovicd@etf.bg.ac.rs
Web: www.dejanrakovic.com
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Odsek za tehničku fiziku, Beograd, diplomirao 1974, Prirodnomatematički fakultet, Odsek za fiziku, Beograd, magistrirao 1977, doktorirao 1982
Interesovanja:
nanomaterijali i biomaterijali, kvantna hemija i spektroskopija molekula, biofizika i kvantna informatika biomolekularnih, psihosomatskih i kognitivnih funkcija.
Kursevi: Osnovne studije:
Materijali u elektrotehnici
Osnovi biofizike
Biomaterijali
Kvantna informatika
Poslediplomske studije:
Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala
Doktorske studije:
Biofizičke metode u nanomedicini
Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija
Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala
Kvantna informatika biomolekula

Kratka biografija:

Prof. dr Dejan Raković rođen je 1951. godine u Beogradu. Diplomirao je tehničku fiziku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao teorijsku fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Tokom 1980/1981 boravio je na naučnoj specijalizaciji u Moskvi, iz oblasti teorijske spektroskopije i kvantne hemije provodnih polimera, u grupi Akademika Lava A. Gribova. Publikovao je preko 200 naučnih radova i saopštenja, citiranih oko 200 puta, kao i preko 35 knjiga. Profesor je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu gde je od 1977. prošao sva nastavna zvanja, gde je držao brojne osnovne i postdiplomske kurseve iz oblasti fizike i tehnologije materijala, biofizike i biomaterijala, kvantne teorije čvrstog stanja i kvantne informatike. Recenzent je više međunarodnih naučnih časopisa. Rukovodio je Katedrom za elektrotehničke materijale u nekoliko izbornih mandata, postiplomskim Smerom za elektrotehničke materijale od 1987, kao i diplomskim Smerom za medicinsku i nuklearnu tehniku od 1996, reformisanim u Smer za biomedicinski i ekološki inženjering od 2005. godine. Potpredsednik je Društva za istraživanje materijala od 1997. Rukovodi ECPD Međunarodnom školom kvantno-informacione medicine Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu od 2009. Osnivač je i Predsednik UO Internacionalnog anti-stres centra (IASC) u Beogradu od 1999. Osnovao je i svoj Fond (FDR) za promovisanje holističkog istraživanja i ekologije svesti 2009.

Projekti:

Učestvovao u desetak multidisciplinarnih naučnih projekata.

Nagrade i priznanja:

Prof. dr Dejan Raković je potpredsednik Društva za istraživanje materijala od 1997, u okviru kojeg je bio gostujući koeditor 10 tematskih brojeva časopisa Materials Science Forum, Materials and Manufacturing Processes, i International Journal of Modern Physics B. Član je i međunarodnog editorskog borda časopisa Informatica, kao i recenzent casopisa Acta Physica Polonica A, Physica Scripta, NeuroQuantology, Connection Science, International Journal of Radiation Biology, Digital Signal Processing, Medical and Biological Engineering and Computing, i Journal of Medical Systems. Tokom perioda 1995-1998 rukovodio je regionalnim projektom Mozak i svest Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu i ko-editovao 5 ECPD knjiga, a od 2009. godine rukovodi ECPD Međunarodnom školom kvantno-informacione medicine, za koju je (ko)autorski publikovao tematsku knjigu. Godine 1999. učestvovao je kao osnivač Internacionalnog anti-stres centra (IASC) u Beogradu, postavši predsednik Upravnog odbora IASC, sa širokim edukativnim holističkim anti-stres aktivnostima. Godine 2009. osnovao je i svoj Fond (FDR) za promovisanje holističkog istraživanja i ekologije svesti.

Van fakultetska angažovanja:

Videti: www.dejanrakovic.com

Saradnja sa inostranim institucijama:

  • School of Electrical and Computer Engineering, RMIT University, Melbourne, Australia
  • V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, RAS, Moscow, Russia

Izbor iz publikacija:

Videti: http://www.dejanrakovic.com/bibliografija.html