BIOFIZIČKE METODE U NANOMEDICINI

Predavači
dr Dejan Raković
dr Zoran Marković
Status
izborni predmet
Semestar
I ili III
Fond časova
 
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje sa biofizičkim osnovama biomaterijala (sinteza, osnovna svojstva, biokompatibilnost, nanostruktura, interakcija non bio-bio) i nanomedicine (osnovni koncepti, regenerativna nanomedicina, nanomedcinski tretman bolesti, markeri u nanomedicini, dijagnostički instrumenti i postupci). Tokom kursa studenti će imati prilike da se upoznaju i sa nekim savremenim biofizičkim metodama u nanomedicini u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Biofizičke metode u nanomedicini daju pregled metoda i opreme za biofizičku karakterizaciju u nanomedicini, sa ciljem obučavanja studenata da koriste kompatibilne metode u analizi i karakterizaciji biomaterijala i tkiva.