FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA I NOVIH MATERIJALA

Predavači
dr Dejan Raković
dr Miloš Vujisić
ms Koviljka Stanković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova seminara u drugim centrima i laboratorijama.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja, vežbanja i projekata, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku/rokovima.
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje sa osnovama kvantne teorije i spektroskopije makromolekula i hemijskih reakcija, kao i fizičkim osnovama, karakteristikama i tehnologijama materijala u kondenzovanom stanju (biomaterijali, poluprovodnici, provodnici, superprovodnici, dielektrici, magnetici). Tokom kursa studenti će imati prilike da se kroz seminare upoznaju i sa nekim savremenim istraživanjima fizike kondenzovanog stanja i novih materijala u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala osposobljava studente za fundamentalno razumevanje svojstava i primene materijala u biomedicini i elektrotehnici.

prezentacija kursa - Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala [ppt, 1.6MB]