OSNOVI BIOFIZIKE

Predavači
dr Dejan Raković
dr Miloš Vujisić
dr Koviljka Stanković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
30 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 30 časova seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, predrok pri kraju semestra.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet koristi čitav arsenal moderne teorijske fizike i upoznaje studente sa fizikom žive prirode, na svim nivoima: molekularnom, ćelijskom i nadćelijskom, uključujući biosferu u celini. Tokom kursa studenti će imati prilike kroz više seminara da se upoznaju sa nekim savremenim biofizičkim teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima i u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Osnovi biofizike je predmet koji upoznaje studente sa dinamičnim razvojem biofizike u drugoj polovini 20. veka, koji je bio ne samo od fundamentalnog značaja već je omogućio široku implementaciju, od genetskog do biomedicinskog i ekološkog inženjerstva.

prezentacija kursa - Biofizika [ppt, 100 KB]