OSNOVI BIOFIZIKE

Uvod.

Repetitorijum iz termodinamike i informatike, statističke i kvantne fizike.

Osnovi ravnotežne statističke termodinamike konformacionih prelaza biopolimera.

Fizika interakcije ferment-supstrat i kinetika fermentativnih reakcija: biomolekularno prepoznavanje, perspektive za kvantnu informatiku. Problem genetskog koda i centralna dogma molekularne biologije: molekularna organizacija ćelije. Metodi karakterizacije biopolimera.

Osnovi neravnotežne termodinamike bioloških sistema.

Informacija i entropija.  Konjugovani linearni procesi u blizini ravnoteže. Stacionarna stanja konjugovanih sistema: uslovi stabilnosti i biološkog razvoja.

Osnovi biofizike membrane.

Voda i rastvorci, difuzija. Prenos molekula i jona kroz membranu: pasivni i aktivni transport. Električne i elektrohemijske sinapse. Fizika nervnog impulsa.

Osnovi biomehanike i biomaterijala.

Biofizika mišićnih kontrakcija. Lokomotorni procesi. Kardiovaskularni procesi. Inženjering mehaničkih i biomedinskih svojstava materijala: generalni i specijalni zahtevi. Primene biomaterijala.

Osnovi bioloških neuronskih mreža.

Klasične i kvantno-holografske hijerarhijske neuronske mreže. Kognitivni i psihosomatski procesi. Perspektive za kvantnu informatiku.

Osnovi interakcije organizma i okoline.

Mehanizmi čulne recepcije. Mehanizmi nejonizujućih (EM/jonskih) i jonizujućih (radijacionih) interakcija.

Osnovi biološkog razvoja.

Dobiološka evolucija. Evolucija ćelije i biološka evolucija: filogeneza. Razvoj organizma: embriogeneza i morfogeneza.