BIOMATERIJALI

Predavači
dr Dejan Raković
dr Miloš Vujisić
dr Koviljka Stanković
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
30 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 30 časova seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje studente sa inženjeringom opštih i specijalnih svojstava biomaterijala (metala, polimera, keramika, kompozita), njihovom eksploatacionom stabilnošću, reakcijom organizma na biomaterijale, i sa izborom biomaterijala i konstruisanjem. Tokom kursa studenti ce imati prilike da se kroz seminare upoznaju i sa nekim savremenim eksperimentalnim istraživanjima biomaterijala u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Biomaterijali je predmet koji upoznaje studente sa osnovnim biomedicinskim, strukturnim, mehaničkim, fizičkim i hemijskim karakteristikama, metodama karakterizacije i primenama biomaterijala u medicini i stomatologiji.

Prezentacija predmeta Biomaterijali [ppt, approx 1.4 MB].