OPTIČKE MREŽE SA MULTIPLEKSIRANJEM

PO TALASNIM DUŽINAMA (D)WDM

Uvod. DWDM prenos signala: slabljenje, disperzija i nelinearni efekti. DWDM u optičkim mrežama: elementi mreže, optoelektronske (OETN) i optičke transportne mreže (OTN). Prednosti DWDM u odnosu na SONET/SDH. Merenja u DWDM mrežama. Eksperimentalne mreže: HORNET.