ELEMENTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Specijalni postupci u mikroelektronici.

Tehnike izrade tankih slojeva. Postupci za dobijanje p-n spojeva. Epitaksijalni rast. Jonska implantacija. Difuzija primesa. Tehnika maski.

Pasivne električe komponente.

Kondenzatori - fiksni i promenljivi.Varikap diode. Kondenzatori u monolitno integrisanoj, tankoslojnoj i debeloslojnoj tehnici. Otpornici-fiksni i promenljivi. Termistori i varistori. Otpornici u monolitno integrisanoj tehnici. Kalemovi i prigušnice. Otpornici u hibridnim integrisanim kolima. Kalemovi sa jezgrom i bez jezgra. Drugi magnetski elementi. Transformatori: mrežni, impulsni, niskofrekventni, širokopojasni, ferorezonantni. Proračun transformatora.

Elektromehaničke komponente.

Elektromagnetna, rid i vakuumska relea. Piezoelektrične komponente. Jedinke kristala kvarca. Komponemte sa površinskim akustičnim talasom. Kontakti, prekidači i konektori.

Štampane veze.

Metodi za izradu štampanih ploča.

Čip komponente.

Čip otpornici, kondenzatori i kalemovi.

Specijalni elementi.

Holovi generatori, tunelske i Cenerove diode, tiristori, LED diode, fotodiode, HEM tranzistori, MODFET-ovi, poluprovodnički laseri. Perspektive mikroelektronike.

Pouzdanost elektronskih i mikroelektronskih elemenata i uređaja.

Otkazi, funkcija pouzdanosti, gustina raspodele. Redundovanje elemenata i sistema..