FIBEROPTIČKI SENZORI

Osnovni principi, mesto i značaj fiberoptičkih senzora u tehnologiji mernih sistema. Osnovne karakteristike svetlosti. Svetlosni izvori i fotodetektori, koji se koriste kod fiberoptičkih senzora. Optički fiberi, osobine i tehnologija. Pasivne optičke komponente u fiber tehnologiji. Fiber i komponente integrisane optike. Principi i tehnike merenja. Merenja bazirana na modulaciji intenziteta svetlosti. Interferometrijske metode merenja. Gasna spektroskopija. Fiberi sa distribuiranom osetljivošću. Pasivne i aktivne fiberopitčke mreže.