FIBEROPTIČKI SENZORI

Nivo : osnovne studije
Status : izborni predmet
Broj kredita : 6
Semestar : VII
Fond časova : 45 časova nastave + 30 časova konsultacija, laboratorijskih vežbi i izrada seminarskog rada
 
Profesor : dr Peđa Mihailović
Asistent : Petar Atanasijević
 
Poželjno predznanje : osnovi elektrooptike, osnovi obrade i prenosa signala, osnovi elektronike
Dalja nadogradnja : diplomski rad
 
Struktura ispita : Ispit se polaže iz dva dela. Prvi deo je izrada projekta koji podrazumeva predlog fiberoptičkog senzora za konkretnu primenu, a drugi njegova javna odbrana.
 
Literatura :
Jose Miguel Lopez-Higuera: Handbook of optical fiber sensing technology, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, England
J. Dakin, B. Culshaw: Optical Fiber Sensors, Artech house Inc, 1988, United States
Eugene Hecht: Optics, Addison Wesley Longman Inc, 1998, United States