MIKROELEKTROMEHANIČKI SISTEMI

Predavači
dr Vladimir Arsoski
Dušan Jakovljević
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa računskih vežbi
semestralni rad
Kontakt
arsoks@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima mikro- i nanofabrikacije, mikro i nanosistema. Upoznavanje s metodama njihovog modelovanja, simulacije, izrade, karakterizacije i primene. Uvod u savremene trendove vezane za senzore i aktuatore na mikroskopskom i submikroskopskom nivou i upoznavanje s osnovnim konceptima mikrosistemskih tehnologija i nanotehnologija s tačke gledišta elektrotehničkih nauka.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Tehnologije s kojima ovaj kurs upoznaje studente (mikrosistemske tehnologije i nanotehnologije) su među najbitnijim u oblasti tehničkih nauka i njihovi proizvodi već su toliko široko rasprostranjeni, da gotovo nema oblasti od industrije do domaćinstava u kojoj se ne koriste, a njihovo poznavanje polako prelazi u osnovna znanja elektroinženjera. Opšte je mišljenje da bi ove tehnologije sledećih godina mogle dovesti do revolucije u praktično svim oblastima ljudskog života kao što su to ranije učinili mikroelektronika, računarstvo i Internet.