SI FIZIKA

 • Referentni sistemi (Dekartov i prirodni). Brzina. Ubrzanje. Kinematika rotacionog kretanje.
 • Sila. Impuls sile. Osnovni zakoni Njutnove mehanike. Njutnov zakon gravitacije. Moment količine kretanja. Dinamika rotacionog kretanja.
 • Rad sile. Kinetička energija. Kinetička energija i rad sile. Snaga. Konzervativne sile. Potencijalna energija.
 • Zakon održanja količine kretanja. Zakon održanja energije u klasičnoj fizici. Zakon održanja momenta količine kretanja.
 • Slobodne oscilacije. Linerani harmonijski oscilator. Energija kod harmonijskog kretanja. Matematičko i fizičko klatno. Slaganje oscilacija.
 • Amortizovane oscilacije. Kvaziperiodično, aperiodično i kritično amortizovano kretanje. Prinudne oscilacije.
 • Nastanak i kretanje talasa u raznim sredinama. Vrste talasa: longitudinalni i transferzalni. Matematičko predstavljanja talasnog kretanja. Talasna jednačina.
 • Interferencija, difrakcija i polarizacja mehaničkih talasa. Zvuk. Intenzitet talasa. Doplerov efekat.
 • Zakoni odbijanja i prelamanja svetlosti. Sferna ogledala. Sočiva. Optičarska jednačina sočiva. Kombinacije sočiva.
 • Talasna priroda svetlosti. Interferencija svetlosti. Jangov eksperiment. Interferencija na tankim filmovima. Difrakcija svetlosti. Difrakciona rešetka. Polarizacija svetlosti.
 • Temperatura. Količina toplote. Jednačina stanja idealnog gasa. Osnove kinetičke teorije gasova. Prvi princip termodinamike.
 • Prenos toplote. Kondukcija, konvekcija, zračenje. Drugi princip termodinamike.