Radunović Jovan

redovni profesor

Soba: soba 86
Telefon: 011/3370-660
E-mail: radunovic@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1973. Magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1977. Doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1984.
Interesovanja:

Oblast naučno istraživačkog rada: Fundamentalna istraživanja iz kinetičke teorije elektromagnetnih procesa, Simulacija i modelovanje optoelektronskih i ultrabrzih poluprovodničkih naprava, Simulacija i modelovanje optičkih komunikacionih sistema, Optoelektronski merni sistemi.

Do sada je objavio 128 naučna i stručna rada i 3 udžbenika. Od toga 41 rad u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima,1 poglavlje u monografiji, 14 radova u zbornicima međunarodnih naučnih konferencija, 8 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i 64 rada u zbornicima na domaćim konferencijama.

Hronološki gledano, prvu grupu značajnih radova predstavljaju radovi u kojima je postavljena osnova kinetičke teorije elektromagnetnih procesa u poluprovodnicima za procese koji dugo traju. Njihovom daljom primenom ostvaren je značajan doprinos u modelovanju i simulaciji optoelektronskih i ultrabrzih poluprovodničkih mikrostruktura. Slede radovi koji se bave modelovanjem odziva poluprovodničkih lasera i fotodetektora na bazi različitih kvantnih struktura, sa ciljem optimizacije njihove granične učestanosti i efikasnosti. Prepoznatljiv naučni doprinos predstavlja rezultat o mogućnosti ove optimizacije, kada su uzeti u obzir razni režimi rada, kao i nestacionarni i nelinearni efekti. Primena ovih modela omogućila je zajedno sa simulacijom prostiranja optičkog signala duž optičkog vlakna, modelovanje i simulaciju vremenskog odziva optičkih komunikacionih sistema, gde se kao rezultat dobija kompletna slika o formi i obliku signala u toku prostiranja. Konačno, deo radova novijeg datuma posvećen je modernim DWDM optičkim mrežama, njihovoj karakterizaciji sa stanovišta optimizacije performansi ali i cena. Analiziran je uticaj konverzije talasnih dužina na neke parametre vezane za performanse i cenu mreže. Značajan je i doprinos u oblasti optoelektronskih mernih sistema primenjenih u energetici, a koji se bazira na primeni nelinearne optike.

Više puta vršio je recenziju za poznate međunarodne časopise. Bio je predsednik naučnog ili organizacionog komiteta na većem broju simpozijuma i konferencija. Školsku 1983/84  godinu proveo je na usavršavanju na MGU u Moskvi. U toku 1988. godine bio je na studijskom boravku na University College u Londonu, a u toku 1991. g. na University of Surrey.

Dopisni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2004. godine.

Oblasti stručnog rada su: Optičke telekomunikacje i optoelektronski i laserski sistemi. Učestvovao je ili rukovodio u realizaciji preko 30 projekata i studija. Od toga originalnih tehničkih rešenja ima preko 20, a originalnih softverskih rešenja oko 10.

Posebno značajan doprinos postigao je u merenju struje na visokom naponu. Realizovan je prenosni fiberoptički merni sistem za merenje struje na visokom naponu bez prekidanja napajanja i započeta je komercijalna proizvodnja ovog uređaja. Razvijena su i dva nova prototipa, namenjena za industrijsku primenu. Prvi je fiberoptički uređaj za merenje intenziteta magnetskog polja Faradejevim efektom sa refleksionom mernom glavom. Drugi je Fiberoptički merni sistem za merenje intenziteta električnog polja Pokelsovim efektom sa novom geometrijom elektroda.

Do sada ima prijavljena dva međunarodna patenta.
Kursevi:

Osnovne studije:
Osnovi fizičke elektronike
Statistička fizika
Optičke telekomunikacije
Optoelektronski laserski i merni sistemi
Doktorske studije:
Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici
Optoelektronske merne metode

Kratka biografija:

Jovan B. Radunović rođen je u Prištini 1949. godine. Diplomirao je 1973., magistrirao 1977. a doktorirao 1984. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Posle diplomiranja zaposlio se u IBK u Vinči. Od 1974. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu kao asistent pripravnik. Za asistenta izabran je 1978. a reizabran 1982. godine. U zvanje docenta izabran je 1985. a u zvanje vanrednog profesora izabran je 1990. godine. U zvanje redovonog profesora izabran je 1995.godine. Skupština Republike Srbije izabrala ga je maja 2005. godine za predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) na period od 5 godina. Maja 2011.g., putem javnog konkursa Skupština RS ga je ponovo izabrala za predsednika UO Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) za naredni period od 5 godina.

Projekti i patenti:

RUKOVOĐENJE PROJEKTIMA I STUDIJAMA

 1. J.Radunović: "Uticaj atmosferske turbulencije na prostiranje laserskog zračenja u standardnoj atmosferi", JNA, 1984-1985.
 2. J.Radunović: "Srednji intenzitet i radijus laserskog snopa u turbulentnoj atmosferi", JNA, 1985-1986.
 3. J.Radunović: "Nestacionarni slučaj termalnog cvetanja laserskog snopa u standardnoj atmosferi", JNA, 1986.
 4. J.Radunović: "Elementi i kolo za zaštitu ESRT u polju EMINE", JNA, 1987.
 5. J.Radunović: "Zaštitna tehnika- preporuke i principi zaštite ESRT od dejstva EMINE", JNA, 1987.
 6. J.Radunović : "Realizacija zaštite od atmosferskog pražnjenja akvizicionog sistema HIMAK", RHMZ,1993.
 7. J.Radunović, J.Elazar i dr.: "Razvoj tehnologija i projektovanje mikroelektronskih komponenata (S.1.01.01.181), potprojekat (181): Fiberoptički senzor elektromagnetnog polja", Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (strateška istraživanja, trogodišnji projekat), 1994 -1996.
 8. J.Radunović, J.Elazar i dr.,: "Fiberoptički senzor nivoa tečnosti", Ministarstvo za nauku i tehnologiju (inovacioni projekat), 1995.
 9. J.Radunović i dr.,: "Realizacija procesnog informacionog sistema sa sistemom zaštite od baznih poremaćaja i smetnji", Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (inovacioni projekat), 1997 -1998.
 10. J.Radunović i dr.,: "Razvoj komponenata i softvera mikosistema (S.1.01.01.0151), potprojekat: Razvoj softvera optoelektronskih mikrosistema", Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (strateska istraživanja, trogodišnji projekat), 1998-2000.
 11. J.Radunović i dr.,: "Merenje i karakterizacija 100Mb računarskih merža koje sadrže optički link", nekoliko opština u Beogradu, 1999-2000.
 12. J.Radunović i dr.,: "Programski paket TERMO za izračunavanje temperature toplim mesta", Elektroistok, 2000.
 13. J.Radunović, R.Đurić,: "Uređaj za kontinualno napajanje STRELE-2", MCE, 2000.
 14. J.Radunović i dr., "Fiberoptički senzor za merenje struje kod visokonaponskih sistema", EPS-TENT.
 15. J.Radunović i dr.,: "Ispitivanje kvaliteta ODP pečata - kinograma kod novčanica, merenjem koeficijenta refleksije", Zavod za izdavanje novčanica - NBJ, 2002.
 16. J.Radunović i dr.,: "Optoelektronski merni sistem za kontrolu defekata u toku proizvodnje kartona", Fabrika kartona Umka, Beograd, 2006.

UČESTVOVANJE NA PROJEKTIMA I STUDIJAMA

 1. B.Stanić, M.Marković, J.Elazar, J.Radunović: "JONA", JNA, 1978-1979.
 2. B.Stanić, M.Marković, J.Elazar, J.Radunović: "RAO i POP", JNA, 1983-1984.
 3. B.Stanić, J.Radunović, J.Elazar: "Istraživanje procesa degradacije ESRT u polju EMINE", JNA, 1986.
 4. J.Elazar, J.Radunović: "Izrada laserskog mikrometra LM-1", Fabrika lak žice Bor, (1988-1989).
 5. B.Stanić, J.Elazar, J.Radunović: "Trendovi razvoja optoelektronike", JNA, 1989.
 6. J.Elazar, J.Radunović: "Uticaj atmosfere na rad optoelektronskih senzora", JNA (dvogodišnji projekat), 1989.
 7. J.Elazar, J.Radunović: "Razvoj laserskog uredjaja za kon. mer. velič. čestica u fluidima", RTB-Bor, 1989.
 8. J.Elazar, J.Radunović i dr.: "Istraživanje i razvoj laserskog uredjaja za kontinualno merenje prečnika žica i kablova", Savezno miniatarstvo za nauku, 1993.
 9. D.Tjapkin, J.Radunović i dr.: "Mikroelektronika i optoelektronika (1001), potprojekt: Modelovanje elektronskih procesa i komponenti", Ministarstvo za nauku Srbije, 1993-95.
 10. D.Tjapkin, J.Radunović i dr.: "Mikroelektronika i optoelektronika (10E05), potprojekt: Modelovanje elektronskih procesa i komponenti", Ministarstvo za nauku Srbije, 1995-2000.
 11. V.Milanović, J.Radunović i dr.: "Teorijska analiza elektronksih i optičkih karakteristika nanostruktura", br.1847, Ministarstvo za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 01.01.2002 do 31.12.2004.
 12. Z.Stojković, J.Radunović i dr.: "Ispitivanje elektroenergetske opreme u cilju provere kvaliteta", br.ETR. 6.04.0033.B, Ministarstvo za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 01.01.2002 do 31.12.2002.
 13. Z.Stojković, J.Radunović i dr.: "Realizacija višenamenskog optoelektronskog uređaja za kontrolu i nadzor visokonaponske opreme sa primenama u privrednom sektoru", br.TR-6622B, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 01.01.2005.g. do 31.12.2007.g.
 14. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije: "Nanostrukture i nanokomponente u fizičkoj elektronici", 2005-2008.
 15. Z.Stojković, J.Radunović i dr.: "Razvoj prostornog skenera magnetskog polja za dijagnostiku opreme u elektroenergetskim sistemima i zaštitu okoline", br.TR-17031, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 01.04.2008.g. do 31.03.2011.g.
 16. Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: "Fotonske komunikacije", 2008-2011.
 17. N.Romčević, P.Mihailović, J.Radunović i dr.: "Optoeletronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni", br.III-45003, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011.- 2014.
 18. Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: "Fotonske komponente i sistemi", 2011.-2014.

PATENTI

 1. J.Radunović, S. Petričević i P.Mihailović : "Prenosni uređaj sa fiberoptičkim mernim senzorom za merenje intenziteta električne struje na instalacijama visokog napona, bez prekidanja napajanja", P-0041, 06.feb.2007. Glasnik intelektualne svojine /2/2009/, st.358.
 2. P.Mihailović, S.Petričević i J.Radunović: "Merna glava senzora i magnetnog polja na principu Faradejevog efekta", P-2010/0195, 29.apr.2010. Glasnik intelektualne svojine /5/2011/, st. 1041.

Nagrade i priznanja:

 • Savezna nagrada za pronalazaštvo RASTYU, Pula 1986.
 • Nagrada prof. Branka Rakovića za naučno istraživački rad iz oblasti elektronike, ETF Beograd, 1994.
 • Tim pod rukovodstvom prof. dr J.Radunovića: Srebrna medalja sa likom Nikole Tesle za pronalazak: "Fiberoptički strujni senzor FOCS", na Izložbi Pronalazaštvo-Beograd 2005.
 • Tim pod rukovodstvom prof. dr J.Radunovića: Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za pronalazak: "Prenosni uređaj sa fiberoptičkim senzorom za merenje intenziteta električne struje na instalacijama visokog napona, pez prekidanja napajanja", ostvaren u 2004/2005. godini.
 • Tim pod rukovodstvom prof. dr J.Radunovića: 1. mesto na takmičenju Najbolja tehnološka inovacija u 2005. godini, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • Tim pod rukovodstvom VNS dr N.Romčevića, zajedno sa delom tima prof. dr J.Radunovića: 1. mesto na takmičenju Najbolja tehnološka inovacija u 2006. godini, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Srbije.
 • Tim pod rukovodstvom prof. dr J.Radunovića: 4. mesto na takmičenju Najbolja tehnološka inovacija u 2007. godini, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Učestovanje u rukovodećim i stručnim telima:

 • 1989-1991 Predsednik Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
 • 1992-1996 Ekspert Saveznog ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj
 • 1994-1998 Prodekan na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
 • 2000-2002 Prodekan na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
 • 2000-2004 Član Nastavno naučnog veća Univerziteta u Beogradu
 • 2000-2002 Član Upravnog odbora Elektronskog fakulteta u Nišu
 • 2000-2002 Član Upravnog odbora Tehničkog fakulteta u Boru
 • 2000-2004 Član Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Beogadu
 • 2000-2001 Član ekspertskog tima Saveznog ministarstva za telekomunikacije
 • 2000-2001 Savetnik Saveznog ministra za telekomunikacije
 • 2001-2005 Član ekspertskog tima Republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj
 • 2002-2004 Član ekspertskog tima Republičkog ministra za saobraćaj i telekomunikacije
 • 2002-2005 Predsednik Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu
 • 2005-2011 Predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL)
 • 2011- Predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL).

Realizovani proizvodi u komercijalnoj upotrebi:

 • Programski moduli za poluprovodnički fotodetektor i poluprovodnički laser u SPICE-u. Primena ovih modula omogućuje proširenje korišćenja SPICE-a i za simulaciju optoelektronskih komponenti. (Open source)
 • Kolo za zaštitu elektronskih mernih sistema od električnih impulsa indukovanih atmosferskim pražnjenjem.(Republički hidro meteorološki zavod -RHMZ i komecijalna prodaja)
 • Programski paket TERMO za izračunavanje polja temperature objekta posmatranog IC kamerom. (Elektroistok)
 • Laserski mikrometar LM-1 - Fabrika lak žice Bor.
 • Fiberoptički merni sistem za merenje intenizteta struje na visokom naponu, Priozvođač: EuroContract,Beograd.
 • Optoelektronski merni sistem za kontrolu defekata u toku proizvodnje kartona, Fabrika kartona Umka
 • Fiberoptički merni sistem za merenje intenzitete magnetskog polja Faradayevim efektom sa refleksionom mernom glavom.
 • Fiberoptički merni sistem za merenje intenziteta električnog polja Pockelsovim efektom sa novom geometrijom elektroda.

Izbor iz publikacija:

POGLAVLJA U MONOGRAFIJIMA

 1. Tintor V., Milićević V., Janković M., Radunović J.: Advances in Communications and Media Research - "The process of Liberalisations of the Telecommunications Market in the Republic of Serbia and the Results Achieved", NOVA Publishers, ISBN 978-1-61234-794-5, 2011.

UDŽBENICI

 1. Jovan B. Radunović: "Zbirka rešenih zadataka iz osnova fizike poluprovodnika", Beopres-Štampa, Beograd, 1999.
 2. 2. Jovan Radunović, Petar Matavulj: "Optičke pristupne mreže (Inovacioni kurs za Telekom Srbija)", 2004.
 3. 3. Jovan Radunović: "Statistička fizika sa kinetičkom teorijom u fizičkoj elektronici", Akademska misao i Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2013.

NAUČNI RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA:

 1. J.B.Radunović: "Conductivity of an Electron Gas in an Electrical Field", phys.stat.sol.(b), No 122, pp. 383-388, 1984.
 2. J.Radunović: "The Influence of Large-Scale Fluctuations on the Anomalous Conductivity in Piezoelectric Semiconductors", phys.stat.sol.(b), No 127, pp. 181-186, 1985.
 3. J.Radunović: "Kinetic fluctuations in an electron gas when the Auger effect is taken into account", J.Phys.C: Solid State Phys., No 18, pp. 3993-4000, 1985.
 4. J.Radunović and D.Gvozdić: "Electron transit time of PIN photodiodes fabricated in two-valley semiconductors", International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 12, No. 5, pp. 705-711, 1992.
 5. D.Gvozdić and J.Radunović: "Pulse and frequency response of PIN photodiode with absorption layer fabricated in two-walley semiconductor", International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 13, No.12, pp. 1875-1883, 1992.
 6. J.Radunović and D.Gvozdić: "Nonstationary and nonlinear response of p-i-n photodiode made of a two-valley semiconductor", IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 40, No. 7, pp. 1238-1244, 1993.
 7. D.Gvozdić, J.Radunović, and J.Elazar: "An analytical expression for the electric field in MSM structures", International Journal of Infrared and Millimetar Waves Vol. 14, No. 7, pp. 1485-1493, 1993.
 8. D.Radunović and J. Radunović: "Numerical simulation of two-valley semiconductor device model based on an ENO shock capturing algorithm", International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 7, 239-252, 1994.
 9. J.Radunović and D.Radunović: "Current response of N+-N-N+ structure made of a two-valley semiconductor", International Journal of Electronics, Vol. 76, No 6, pp. 1063-1072, 1994. (Ovaj rad je prethodno složen za štampu u časopisu: Solid-State Electronics za 1995. godinu ali zbog sankcija nije publikovan).
 10. D.Gvozdić and J.Radunović : "Influence of electron intervalley transfer on response pulsewidth of the MSM photodetector", International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 17, No. 6, pp. 115-122, 1996.
 11. P.Matavulj, D.Gvozdić, J. Radunović, J.Elazar: "Nonlinear pulse response of p-i-n photodiode caused by the change of the bias voltage", International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 17, No. 9, pp. 824-832, 1996.
 12. D.Gvozdić and J.Radunović : "Nonstationary response of MSM photodetectors", IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 43, No. 2, pp. 370-373, 1996. (1.936)
 13. D.Gvozdić and J.Radunović: "Application of conformal maping in modelling the response of an MSM photodetector", Int. J. Numer. Model.: Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 10, pp. 71-82, 1997.
 14. D.Gvozdić and J.Radunović: "Transit time of electrons and holes in micron and submicron MSM photodetectors", Semicond. Sci. Technol., Vol. 12, pp. 589-594, 1997.
 15. P.Matavulj, D. Gvozdić, and J.Radunović: "The Influence of Nonstationary Carrier Transport on the Bandwidth of p-i-n Photodiode", J. Lightwave Technol., Vol. 15, No.12, pp. 2270-2277, 1997.
 16. D. Golubović, P. Matavulj, and J. Radunović: ''Characterization and Optimization of a Resonant Cavity Enhanced PiN Photodiode Response'', International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 20, No. 1, pp. 109-123, 1999.
 17. D.Radunović and J.Radunović: ''Two-dimensional non-stationary numerical model for MSM structures'', International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 12, 173-186, 1999.
 18. P.S.Matavulj, D.S.Golubović and J.B.Radunović: "Comparison of nonlinear and nonstationary response of conventional and resonant cavity enhanced p-i-n photodiode", J. Appl. Phys., Vol. 87, No. 6, pp. 3086-3092, 2000.
 19. D.M.Gvozdić, P.L.Nikolić and J.B.Radunović: "Optimization of a resonant cavity enhanced MSM photodetector", Semicond. Sci. Technol., Vol. 15, pp. 630-637, 2000.
 20. M.Cvetković, P.Matavulj, J.Radunović, A.Marinčić: "An InGaAs PiN Photodiode Model: Description and Implementations in the Analysis of the 1.55?m Lightwave System", J.Opt. Commun.,Vol. 21, pp. 695-703, 2000.
 21. D.S.Golubović, P.S.Matavulj and J.B.Radunović: "Resonant cavity-enhanced Schottky photodiode - modelling and analysis",Semicond. Sci. Technol., Vol. 15, pp. 950-956, 2000.
 22. P.S.Matavulj and J.B.Radunović: "Real Single Quantum Well Laser Frequency Response", International Journal of Infrared and Millimetar Waves, Vol. 22, No. 6, pp. 863-870, 2001.
 23. P. Mihailović, S. Petricević, Z. Stojković, J. Radunović: "Development of a Portable Fiber Optic Current Sensor for Power Systems Monitoring", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No.1, pp. 24-30, 2004.
 24. M.V.Lazović, P.S.Matavulj and J.B.Radunović: "Equivalent electric circuit of the PIN photodiode for the pulse incident excitation", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 41, No.6, pp.468-471, 2004.
 25. S.Petricevic, Z.Stojkovic and J.Radunovic: "Practical Application of Fiber Optic Current Sensor in Power System Harmonics Measurement", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No. 3, pp. 923-930, 2006.
 26. P.Mihailovic, S.Petricevic, J.Radunovic: "Improvements in difference-over-sum normalization method for Faraday effect magnetic field waveforms measurement", Journal of Instrumentation, Vol. 1, No, pp.1-2, 2006.
 27. M.Barjaktarović, S.Petricevic, and J.Radunovic: "High performance coated board inspection system based on commercial components", Journal of Instrumentation, Vol. 2, No. 36, 2007.
 28. Miomira V. Lazović, Petar S. Matavulj and Jovan B. Radunović: "The few SPICE models of ultra fast P-i-N photodiode", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9, No.8, pp. 2445-2448, 2007.
 29. Vladica Tintor, Petar Matavulj and Jovan Radunović: "Analysis of Blocking Probability in Optical Burst Switched Networks", Photonic Network Communications, Vol. 15, No. 3, pp. 227 - 236, 2008.
 30. S.Petricevic, Z.Stojkovic, P.Mihailović, J.Radunovic: "Development of Fiber Optic Impulse Current Sensor for high voltage equipment tests", International Journal of Electrical Engineeringn Education, Vol. 45, No. 1, pp. 1-16, 2008.
 31. P.Mihailovic, S.Petricevic, S.Stankovic, J.Radunovic: "Temperature dependence of the Bi12GeO20 optical activity", Optical Materials, Vol. 30, No 7, pp. 1079-1082, 2008.
 32. VladicaTintor, Jovan Radunović: "Distributed Dijkstra sparse placement routing algorithm for translucent optical networks", Photonic Network Communications, Vol. 18, No.1, pp. 55 - 64, 2009.
 33. Slobodan Petričević, Pedja Mihailović, Jovan Radunović: "Miniature Pockels Cell with Novel Electrode Geometry", Sensors, Vol. 9, No 7, pp. 5298 - 5307, 2009.
 34. V.Tintor, V. Milićević, M. Janković and J. Radunović, "Liberalization of the Mobile Telephony Market in the Republic of Serbia", Technology in Society, Volume 31, Issue 4, November 2009, pp. 384-398, Elsevier Ltd.
 35. Petar S. Matavulj, Miomira V. Lazovic, Jovan B. Radunovic: "An Unique SPICE Model of Photodiode with Slowly Changeable Carriers' Velocities", J Infrared Milli Terahz Waves, Vol. 32, No.1, pp. 64-78, 2011.
 36. V.Tintor, D.Urošević, B.Anđelić, J.Radunović, N.Mladenović: "Variable neighbourhood search for resolving routing and wavelength assignment problem in optical wavelength-division multiplexing networks", IET Commun. Vol.5, Iss.14, pp.2028-2034, 2011.
 37. Marko Barjaktarovic, Slobodan Petricevic, Jovan Radunovic: "A timely detection of a coated board streak defect in subsampling conditions using monochrome vision system", AEU-Int. J. Electron. Commun., Vol.66, No. 4, pp. 313-321, 2012.
 38. Vladica Tintor, Jovan Radunović: "Multihop Routing and Wavelength Assignment Algorithm for Optical WDM Networks", Int. J. of Networks and Commun., Vol.2, No.1, pp. 1-10, 2012.
 39. Z.Ž. Lazarević, P. Mihailović, S. Kostić, M.J. Romčević, M. Mitrić, S. Petričević, J. Radunović, M. Petrović-Damjanović, M. Gilić, N.Ž. Romčević: "Determination of magneto-optical quality and refractive index of bismuth germanium oxide single crystals grown by Czochralski technique", Optical Materials, Vol. 34, No 1, pp. 1849-1859, 2012.
 40. P. Mihailović, S.Petričević, J.Radunović: "Compensation for Temperature-Dependence of the Faraday Effect by Optical Activity Temperature Shift", IEEE Sensor Journal, Vol.13, No.2, pp.832-837, 2013.
 41. S.Petričević, P.Mihailović, J.Radunović: "Performance analysis of the Faraday magnetic field point scanner", Senor Review, Vol.33, No.1, pp. 80-85, 2013.