Modul nanoelektronika i fotonika

predmet
predavač
program
1.

Elementi nanooptike i nanofotonike

Arsoski Vladimir

Uvod u nanooptiku i nanofotoniku; difrakcioni optički elementi; fotonski kristali; optika bliskog polja: SNOM i nanoantene; podtalasna optika; metamaterijali s negativnim indeksom prelamanja; EOT; interakcija svetlosti s nanostrukturama; plazmonika i nanoplazmonika; netradicionalne forme svetlosti. Primena programskih paketa za modelovanje i simulaciju fotonskih naprava.

2.

Laseri i njihova primena

Elazar Jovan

3.

Metodologija naučnog rada

Radovanović Jelena

Principi naučnog rada; Pristup naučnoj literaturi; Analiza i prezentacija podataka; Pisanje naučnog članka; Prepiska sa urednikom; Etika naučnog rada; Kako napisati druga naučna dela; Pisanje naučnih projekata.

4.

Metrologija i merni računarski sistemi

Vujisić Miloš

Međunarodni metrološki sistem. Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa međunarodnim standardima i propisima. Definicije osnovnih i izvedenih jedinica SI i njihova realizacija. Savremene tendencije razvoja merne instrumentacije. Automatizacije procesa merenja primenom računara i mikroprocesora.
5.
Modelovanje mikroelektronskih naprava
Modelovanje procesa izrade, parametara elektronskog transporta i prenosnih karakteristika mikroelektronskih naprava.
6.
Nanomagnetizam i nanospintronika

Tadić Milan

Dirakova teorija spina. Spin-orbitna interakcija. Hajzenbergov model. Nanomagneti. Rašbin i Drezelhausov efekat u poluprovodnicima. Poluprovodničke nanotačke dopirane magnetskim primesama. Mehanizmi relaksacije spina. Spinski Holov efekat. Spinski filtri i tranzistori. Spinska interferencija.

7.

Dizajn nanoelektronskih kvantnih struktura

Vitomir Milanović, Radovanović Jelena

Tunelovanje elektrona i elektromagnetnih talasa kroz barijere. Karakteristična vremena pri tunelovanju. Metamaterijali. Uticaj Kerove nelinearnosti. Terahercni kvantni kaskadni laseri. Samosaglasni model. Izlazne karakteristike. Optimizacija spinskih filtara u električnom i magnetnom polju. Dizajn i optimizacija konvertora za solarne ćelije.

8.

Matavulj Petar

Uvod. DWDM prenos signala: slabljenje, disperzija i nelinearni efekti. DWDM u optičkim mrežama: elementi mreže, optoelektronske (OETN) i optičke transportne mreže (OTN). Prednosti DWDM u odnosu na SONET/SDH. Merenja u DWDM mrežama. Eksperimentalne mreže: HORNET.

9.

Gvozdić Dejan

Kvantno-mehaničko razmatranje spina. Spin u poluprovodnicima. Rašba i Drezelhaus efekat. Feromagnetski III-V poluprovodnici i njihove heterostrukture. Injekcija spina i transport. Koherencija i precesija spina. Optička manipulacija i čuvanje spinske koherencije. Kjubit. Gigantska magnetootpornost.

10.

Sudari i transportni procesi u jonizovanim gasovima

 

Atomski i molekulski energijski nivoi, sudari atomskih čestica, transport naelektrisanih čestica, Bolcmanova jednačina i Monte Karlo simulacije, fluidni,hibridni i kinetički modeli plazme, proboj u gasovima,primene plazme: nagrizanje, implantacija, nitridizacija, nanotehnologije.

11.

Fizika plazme

Cvetić Jovan

Talasi u plazmi, difuzija i otpornost plazme, kinetička teorija plazme, BGK i Van Kampen-ovi modovi, Landau-ovo slabljenje, slojevi, jonsko akustički udarni talasi, nelinearno Landau-ovo slabljenje, kontrolisana fuzija, plazmoni u čvrstom telu.

12.

Optičke telekomunikacije 2

Gvozdić Dejan

Teorija direkcionih sprežnjaka i sprežnjaka na bazi rešetke. Modulatori:Mach-Zehndr i elektroabsorpcioni. Optičke bragovske rešetke. DFB laseri, podešavajući laseri i filtri. Osnovni nelinarni efekti u pojačavačima i vlaknima (samofazna i unakrsno-fazna modulacija i parametarski procesi). Sve-optička regenracija signala. Konvertori talasnih dužina. Koherentni komunikacioni sistemi (homodinski i heterodinski sistemi). Napredni modulacioni formati.

12.

Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola

Gvozdić Dejan

Ogledala i rezonatori za poluprovodničke lasere. Poluprovodnički talasovodi. Fotonična integrisana kola. Osnovna merenja i metode karakterizacije fotoničnih kola

13.

Silicijumska fotonika

Matavulj Petar

Uvod. Silicijumski fotonski talasovodi. Pasivne silicijumske fotonske naprave. Fotonske rezonantne strukture. Optički modulatori i izvori u silicijumskim fotonskim kolima. Detektori za silicijumsku fotoniku. Integracija. Primene.

14.

Organska optoelektronika

Matavulj Petar

Uvod. Fizika molekula. Organski materijali na bazi malih molekula. Konjugovani polimeri. Organske LED. Organski poluprovodnički laseri. Organske solarne ćelije.Organski fotodetektori. Izabrane teme.

15.

Industrijski video sistemi

Barjaktarović Marko

Za sva pitanja obratiti se rukovodiocu modula Nanoelektronika i fotonika, dr Vladimiru Arsoskom.